Интерактивен обучителен наръчник

Насоки за ангажиране на възрастните хора в неформално обучение по темите за рециклирането и кръговата икономика

Насоките съдържат 2 основни части: Част 1 – „Основни принципи на опазването на околната среда, устойчивостта, рециклирането и кръговата икономика“ и Част 2 – „Създаване на подходяща обучителна среда за възрастни обучаеми (60+) и основни принципи на ефективното ангажиране на възрастни хора в образователни и местни инициативи“

С тях искаме да положим основите на нов подход в обучението на възрастните хора по въпросите, свързани с опазването на околната среда, устойчивостта, рециклирането и кръговата икономика.

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.