Интерактивен обучителен наръчник

Насоки за ангажиране на възрастните хора в неформално обучение по темите за рециклирането и кръговата икономика

Насоките съдържат 2 основни части: Част 1 – „Основни принципи на опазването на околната среда, устойчивостта, рециклирането и кръговата икономика“ и Част 2 – „Създаване на подходяща обучителна среда за възрастни обучаеми (60+) и основни принципи на ефективното ангажиране на възрастни хора в образователни и местни инициативи“

С тях искаме да положим основите на нов подход в обучението на възрастните хора по въпросите, свързани с опазването на околната среда, устойчивостта, рециклирането и кръговата икономика.

Ресурсна библиотека

Проектът “SenGA” цели да запълни празнотата в обучителните материали по екологични теми, насочени към възрастните хора, като създаде Ресурсна библиотека, специално подбрана за тях.

Библиотеката предоставя подходяща информация и материали по темите за устойчивото живеене, рециклирането, кръговата икономика и др, които отговарят на обучителните нужди и стила на учене на възрастните поколения.

Като повишава информираността и подкрепя „зеления“ активизъм сред възрастните хора, проектът се стреми да промотира идеята за активно остаряване и учене през целия живот, като същевременно се фокусира върху важността на екологичните решения и начин на живот.

Практически дейности по приложно рециклиране на използвани ежедневни вещи

 
Шестте комплекта съдържат 18 практически дейности по креативно и приложно рециклиране на стари CD-та/DVD-та, метални, дървени и стъклени предмети, пластмасови бутилки, текстил, хартия и картон.

Всеки комплект съдържа 3 практически дейности, базирани на принципите на кръговата икономика и креативното и приложно рециклиране. Подробните инструкции и препратките към допълнителни ресурси помагат на възрастните хора, на техните обучители и на арт и трудотерапевтите лесно да ги приложат в практиката.

Специална система обозначава нивото на сръчност, което е необходимо за изработването на финалния продукт: *– подходящо за начинаещи и за хора без опит; ** – подходящо за по-напреднали творчески настроени хора; *** – подходящо за наистина умели творци.
С тези практически дейности искаме да окуражим възрастните хора (но и останалите поколения) да променят личното си поведение и да станат „зелени“ активисти!

Стара хартия и картон

Старо стъкло и огледала

Стари CD-та/DVD-та и метални кутии

Стари пластмасови бутилки

Стари дървени предмети и мебели

Стар текстил и дрехи

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.