Партньори

България

website of BSoPFacebook page of BSoP

Българско училище за политика „Димитър Паница” (БУП)

Българско училище за политика „Димитър Паница” (БУП) е неправителствена организация в обществена полза, която от 2002 г. обучава политическите и граждански лидери на България. Мисията на организацията е да подпомогне създаването на общност от граждански и политически лидери, с активна позиция в националния, европейския и световен политически процес, водени от съвременни демократични ценности като плурализъм, толерантност и информиран дебат. Чрез обучителни програми, конференции и инициативи, насочени към професионалното развитие на млади лидери, училището се стреми да насърчи процеса на демократизация в България и страните от Западните Балкани, Черноморския регион и Южното Средиземноморие.

В програмите му са участвали повече от 800 български и 200 чуждестранни лидери – депутати, водещи политици, висши държавни служители, съдии, прокурори, представители на бизнеса и граждански лидери. Българско училище за политика „Димитър Паница“ работи активно в областта на околната среда, изменението на климата, енергийната политика и предизвикателствата, които те поставят. Училището се ръководи от идеята, че осъществяването на устойчив нисковъглероден растеж в икономиките на България, Европа и света е едно от най-големите предизвикателства, пред които хората са изправени днес.

Испания

website of STP ConsultingFacebook page of STP ConsultingLinkedin page of STP ConsultingLinkedin page of STP Consulting

Professional Training Solutions (STP Consulting)

Professional Training Solutions (STP Consulting) е обучителен център от Сарагоса (Испания) и предлага курсове и техническа подкрепа на частни компании, публични власти от селските райони, училища, НПО, предприемачески инкубатори в сферата на иновациите в обучението и професионални решения за нестопанския сектор. С услугите си допринасяме за повишаване на професионализма на МСП за достъп до иновации и информация за отделни хора и общности, които са в социален риск или в неравностойно положение. Основните ни дейности са свързани с подобряване на образователните, социалните и културните стандарти чрез интензивно сътрудничество с други европейски региони. STP е много активна в разработването и реализацията на семинари в сферата на неформалното и професионалното образование, както и при изпълнението и промотирането на европейски проекти, свързани с обучението, културата и социалните дейности.

Италия

website of ASSETFacebook page of ASSETInstagram page of ASSETTwitter page of ASSET

ASSET е агенция на Търговската камара на район Базиликата

ASSET е агенция на Търговската камара на район Базиликата, определена от Националната Търговска камара да управлява услугите в сферата на икономическото развитие на район Базиликата, и по-точно подкрепа за новостартиращи компании, обучителни дейности и професионално образование, услуги по интернационализация, дигитализация, технологична иновация на МСП от район Базиликата и др.

Част е от мрежата „EEN“ и е била партньор по различни европейски проекти – COSME, Еразъм+, EU4Business и др.

Полша

website of AMUwebsite of AMUFacebook page of AMUFacebook page of AMU

Университет „Адам Мицкевич“ (AMU)

Университетът „Адам Мицкевич“ (AMU) е най-голямата академична институция в Познан и един от най-добрите полски университети. Репутацията му се дължи на традицията, отличните постижения и атрактивните учебни програми, предлагани на студентите. Мисията на университета е да насърчава знанията чрез висококачествени проучвания и обучение в сътрудничество с бизнес компании, организации, предлагащи обществени услуги, и други доставчици на изследвания и обучения. Университетът е център за академични постижения, в който се изпълняват много международни проекти. AMU е член на EUA – European University Association, EUCEN – European University Continuing Education Network, The Compostela Group of Universities, The Santander Group – European University Network, European Chemistry Thematic Network и на други европейски научни мрежи.

Университетът постоянно разширява и осъвременява програмите си в сферата на научните изследвания, както и съдържанието на учебните си програми, като поставя специален фокус върху интердисциплинарните и международните изследвания. Освен научните изследвания много важна сфера на дейност за университета е и обучението. Предлагат се 285 акредитирани курса и 180 специализации. В последните години образователните възможности постоянно се разширяват. Новите обучителни проекти включват интегрирани проучвания в сферата на хуманитаристиката, природните и социални науки, както и програми, провеждани в сътрудничество с други институции от Полша и чужбина.

България

website of ARTIEDFacebook page of ARTIEDYoutube channel of ARTIED

Creativity and Educational Studio ARTIED

Креативно и обучително студио „АРТИЕД“ базира дейностите си на принципите на осъзнатото възприемане на художествените произведения и на обучението, вдъхновено на изкуството. Нашето мото е че „Изкуството придава смисъл и ни помага по-добре да разбираме себе си, хората и света около нас“. Целите ни са в 3 основни направления:

1) Искаме да окуражим повече хора да „забавят темпото“, да намалят нивото си на стрес, идващ от ежедневните им задачи, и да се радват на изкуството на бавния и „зелен“ живот, в хармония с природата. Един от начините да постигнем това е като се потопим в творчески предизвикателства и се научим да използваме осъзнатото възприемане на картините, за да „разчитаме“ и осмисляме скритите послания в тях. Това ни помага да преоткрием себе си и да търсим (и намираме) нашия собствен смисъл в живота.

2) Вярваме, че изкуството във всичките му форми поощрява креативността и мисленето „извън рамките“, помага ни да скъсаме със стереотипите, повишава емоционалната ни интелигентност и ни презарежда с положителни емоции. Поради това имаме нужда постоянно да подхранваме и упражняваме това си умение.

3) Подкрепяме предприемаческото и личностно и професионално развитие на творчески настроените хора и работим за „отварянето“ на културния сектор към хората с увреждания. За да постигнем всичко това организираме кратки обучителни и творчески сесии и креативни предизвикателства.

Те провокират любознателността на участниците за различните артистични течения, стилове, творци и художествени произведения от класическото, модерното и постмодерното изкуство, но също така им помагат да преодолеят страха си да говорят за творбите и емоциите, които пораждат. Така ги окуражаваме да погледнат навътре в картините, да се научат как да ги анализират и да правят нови връзки и асоциации, отвъд видимите на пръв поглед неща. Освен това организираме специални сесии и дейности за възрастни хора с деменция и Алцхаймер, за да подпомогнем социализацията и активното им включване в обществото.

Северна Македония

website of CSRDFacebook page of CSRD

„Forum – Center for Strategic Research and Documentation“

„Forum – Center for Strategic Research and Documentation“ е създадена през 1997 г. като НПО и аналитична организация, насочена към проучване на стратегическите аспекти и решения на текущи местни, национални и регионални проблеми. „Forum CSRD“ играе важна роля за засилване на гражданския сектор и повишаване на влиянието му при разработването на политики на национално ниво, насочени към постигане на необходимите стандарти за интерграция на Република Северна Македония в ЕС. Организацията активно работи за включване на гражданите в процеса на партиципативна демокрация чрез обучение на стотици граждани и граждански активисти как да реализират мечтите и идеите си чрез социални движения и въздействие върху вземащите решения. В основата на екипа ни са десетки известни анализатори и обучители, подпомагани от множество асистенти и логистични координатори. „Forum CSRD“ е отдаден на каузата за „Зелен европейски дневен ред“ (EU Green agenda) и работи за създаването на по-устойчиви общности. Последният ни проект, подкрепен от програма „Еразъм+“, беше „Платформа за иновации за органично земеделие“.

При него използвахме уменията и експертизата си, за да разработим обучителни материали и учебно съдържание по темата за органичното земеделие. Един от програмните приоритети на „Forum CSRD“ е децентрализацията и много от нашите дейности подпомагат сътрудничеството между представители на местни организации, общности и общини, които изпълняват дейности, свързани с развитието на селските региони, екологията, производството на храни, опазването на околната среда и пр. Като организация подкрепяме постигането на Целите за устойчиво развитие и работим за създаването на необходимите партньорства между правителствата, частния сектор, гражданските организации и индивидите, за да си сътрудничат успешно, както е заложено в Цел 17. Нашите политически документи и препоръки за промени в политиките от страна на местните и регионални власти редовно се приемат като изключително важни за иновациите в земеделското производство.

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.