За проекта

Кратко въведение в проект „SenGA“

Когато говорим за „зелени“ дейности, обикновено мислим за младите хора и оставяме настрана другите поколения. В същото време по-голямата част от обучителните материали, свързани с екологичните теми, са разработени за деца или младежи и не са подходящи за обучение на възрастни хора, чиито начин на учене е различен.

С проекта „SenGA“ искаме да обърнем фокуса и да отворим темата за устойчивото живеене и кръговата икономика към възрастните поколения. По този начин искаме да повишим осведомеността им за важността на екологичните решения и начин на живот, както и за „зеления“ активизъм, активното остаряване и ученето през целия живот.

Цели на проекта

Дългосрочната цел е да се повиши осведомеността на възрастните хора и на експертите и обучителите, работещи с тях, за рециклирането, кръговата икономика, „зелените“ и екологични решения и да се създадат подходящи обучителни ресурси в тази сфера, за да се подпомогне активното остаряване и социалното включване на възрастните поколения.

Специфичните цели са:

Повишаване

Повишаване на обучителните умения на преподавателите и тренинг професионалистите, работещи в сферата на неформалното образование, както и на социалните работници и асистенти как да ангажират възрастни хора в неформално обучение по темите за рециклирането и кръговата икономика.

Възможности

Създаване на възможности за възрастните обучаеми да повишат информираността си за креативното рециклиране и кръговата икономика и се запознаят с различни дейности, чрез които да бъдат активни и социално включени, независимо от възрастта си.

Мрежа

Създаване на неформална мрежа „ВЪЗРАСТНИ ПОСЛАНИЦИ НА ЗЕЛЕНАТА ИДЕЯ“, поощряваща активното остаряване, креативното рециклиране и кръговата икономика, чиито последователи са готови да станат ролеви модели и неформални обучители по темата.

Сътрудничество

Поощряване на междусекторното, междупоколенческото и международното сътрудничество и обмен на опит, добри практики и научени уроци между партньорските страни и образователните и обучителни центрове от формалното и неформалното образование.

Целеви групи

ДИРЕКТНИ целеви групи:

Обучители

Обучители, преподаватели, експерти в областта на екологията, социални работници и асистенти, терапевти и др, които работят с възрастни хора или в сферата на „зелените“ инициативи.

Възрастни хора

Възрастни хора (т.нар. „обучаеми от сребърната възрастова група“), които искат да повишат знанията и уменията си по темата за кръговата икономика и креативното рециклиране, да станат обучители и „ВЪЗРАСТНИ ПОСЛАНИЦИ НА ЗЕЛЕНАТА ИДЕЯ“ и да помагат на други възрастни по-добре да се социализират и да продължат да бъдат активни. Някои от тях могат да живеят в социални инстритуции за възрастни хора и да инициират неформални дейности сред своите връстници, а други – да участват в неформални пенсионерски или друг вид местни клубове и да започнат различни социализиращи дейности за останалите членове.

ИНДИРЕКТНИТЕ целеви групи включват:

ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБОВЕ и други организации, работещи с възрастни хора, които могат да включат предлаганите дейности и да разнообразят работата си с хората, за които се грижат;

„ЗЕЛЕНИ“ И ЕКОЛОГИЧНИ НПО, които могат да разнообразят сферите си на дейност, да разширят инициативите си и да обхванат и възрастните хора, наред с младежите;

ОБУЧИТЕЛНИ ЦЕНТРОВЕ, които искат да разширят темите, по които работят, и да включат кръговата икономика, креативното рециклиране и творческите дейности в обучителната си практика, с фокус върху възрастните хора;

ТРЕНИНГ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ, които искат да експериментират и да комбинират креативно рециклиране и творчески дейности в своите обучения.

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.