Обща картина на проекта

Работен пакет 1: Управление на проекта

> Mеждународна среща: София, България

Дати: 01-02.12.2022

> Международна среща: Сарагоса, Испания

Работен пакет 2: Разработване на Насоки и на Ресурсна библиотека

> Насоки как да ангажираме възрастните хора в неформално обучение по темите за рециклирането и кръговата икономика
> Ресурсна библиотека с добри практики и примери за местни екологични и творчески инициативи, инициирани и организирани от възрастни хора

Работен пакет 3: Разработване на интерактивен Обучителен наръчник как да ангажираме възрастните хора в креативно рециклиране и "зелени" дейности

> 6 комплекта с практически дейности за креативно рециклиране и кръгова икономика

> Допълнителен модул как да превърнем дейности по приложно изкуство в предприемаческо начинание

> Креативни ателиета за пилотно тестване на разработените комплекти с практически дейности по креативно рециклиране

Работен пакет 4: Разпространение на резултатите

> Национални мултипликационни конференции

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.