O projekcie

Krótkie wprowadzenie do projektu SenGA

Jeśli chodzi o „zielone” działania, ludzie zwykle myślą o młodzieży, podczas gdy inne pokolenia są pomijane. Jednocześnie większość materiałów edukacyjnych związanych z tematyką środowiskową jest przeznaczona dla dzieci lub młodszych dorosłych uczniów i nie nadaje się do szkolenia i nauczania osób starszych, których potrzeby i style uczenia się są inne. Dzięki projektowi SenGA chcemy odwrócić uwagę i otworzyć tematy dotyczące zrównoważonego życia, recyklingu i gospodarki o obiegu zamkniętym dla seniorów.

W ten sposób chcemy podnieść ich świadomość na temat znaczenia rozwiązań i zachowań proekologicznych, „zielonego” aktywizmu, aktywnego starzenia się i uczenia się przez całe życie.Dzięki projektowi SenGA chcemy zwrócić uwagę na problem znajomości zasad zrównoważonego gospodarowania zasobami, recyklingu i gospodarki cyrkularnej wśród seniorów. W ten sposób pragniemy zwiększyć ich świadomość na temat znaczenia rozwiązań i zachowań przyjaznych środowisku, aktywności proekologicznej, aktywnego starzenia się i uczenia się przez całe życie.

Cele projektu

Celem długoterminowym jest zwiększenie świadomości seniorów oraz pracujących z nimi ekspertów i edukatorów w zakresie recyklingu, zasad gospodarki cyrkularnej oraz tzw. zielonych i przyjaznych środowisku rozwiązań, a także stworzenie odpowiednich dla nich materiałów edukacyjnych, tak aby wspierać aktywny proces starzenia się i inkluzji społecznej.

Cele szczegółowe są następujące:

Podniesienie

Podniesienie kompetencji dydaktycznych edukatorów osób starszych, specjalistów ds. szkoleń, pracowników socjalnych w zakresie angażowania seniorów w edukację dotyczącą recyklingu i gospodarki cyrkularnej.

Możliwości

Stworzenie możliwości dla seniorów w zakresie zwiększania ich wiedzy na temat tzw. kreatywnego recyklingu odpadów, gospodarki cyrkularnej i różnych rodzajów działań, które mogą podjąć w celu aktywnego procesu starzenia się, socjalizacji i zapobiegania wykluczeniu.

Sieci

Stworzenie nieformalnej sieci „SENIOR GREEN AMBASSADORS”, rozpropagowujących aktywny styl życia w wieku senioralnym, zasady recyclingu i gospodarki obiegu zamkniętego, oraz chcących przejąć inicjatywę i prowadzić nieformalną edukację w swojej grupie wiekowej.

Współpracy

Promowanie międzypokoleniowej i międzynarodowej współpracy i wymiany doświadczeń oraz najlepszych praktyk między przedstawicielami różnych państw uczestniczących w projekcie oraz ośrodkami edukacyjnymi i szkoleniowymi związanymi z prowadzeniem formalnej i nieformalnej edukacji.

Grupy docelowe

BEZPOŚREDNIE grupy docelowe:

Edukatorzy

Edukatorzy, trenerzy, eksperci ds. środowiska, wychowawcy, pracownicy socjalni i asystenci, terapeuci itp. pracujący z osobami starszymi lub zajmujący się tzw. zieloną i proekologiczną tematyką.

Starsi

Starsi (tzw. srebrni uczniowie), którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie gospodarki cyrkularnej i kreatywnego recyklingu odpadów, a także stać się „SENIOR GREEN AMBASSADORS” i PEER-TO-PEER EDUCATORS, pomagając w ten sposób innym seniorom w podtrzymywaniu aktywności osobistej oraz w walce z wykluczeniem społecznym. Niektórzy z nich mogą mieszkać w instytucjach społecznych dla osób starszych i inicjować nieformalne działania wśród swoich rówieśników, podczas gdy inni mogą uczestniczyć w nieformalnych klubach emerytów lub innych klubach środowiskowych i mogą inicjować różne działania socjalizacyjne dla innych członków.

POŚREDNIE grupy docelowe obejmują:

ORGANIZACJE ŚWIADCZĄCE USŁUGI SPOŁECZNE DLA OSÓB STARSZYCH, KLUBY EMERYTÓW LUB INNE ORGANIZACJE PRACUJĄCE Z SENIORAMI, które mogą wprowadzić proponowane rozwiązania do swoich programów pracy z osobami starszymi;

TZW. ZIELONE I PRO-ŚRODOWISKOWE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, które mogłyby urozmaicić swój zakres działalności, rozszerzyć wachlarz proponowanych aktywności, łączą pracę z seniorami z pracą z młodzieżą;

ORGANIZATORZY EDUKACJI, którzy chcą poszerzyć zakres swoich kompetencji, poprzez wprowadzenie zasad gospodarki cyrkularnej, kreatywnego recyklingu i działań artystycznych do swoich nieformalnych praktyk edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych;

PROFESJONALIŚCI SZKOLENIOWI, którzy chcą zbadać nowe sposoby łączenia kreatywnego recyklingu i działań artystycznych.

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.