Partnerzy

Bułgaria

website of BSoPFacebook page of BSoP

Bułgarska Szkoła Polityczna „Dimitry Panitza” (BSoP)

Bułgarska Szkoła Polityczna „Dimitry Panitza” (BSoP) jest pozarządową organizacją non-profit o celach pożytku publicznego, która od 2002 roku szkoli przywódców politycznych i obywatelskich Bułgarii. Jej misją jest wspieranie tworzenia społeczności przywódców obywatelskich i politycznych, aktywnie uczestniczących w krajowym, europejskim i światowym procesie politycznym, kierujących się nowoczesnymi wartościami demokratycznymi, takimi jak pluralizm, tolerancja i świadoma debata. Poprzez programy szkoleniowe, konferencje i inicjatywy ukierunkowane na rozwój zawodowy młodych liderów Szkoła ma na celu wspieranie procesu demokratyzacji w Bułgarii i krajach Bałkanów Zachodnich, regionu Morza Czarnego i południowej części Morza Śródziemnego.

Jego programy gościły ponad 800 bułgarskich i 200 zagranicznych liderów – parlamentarzystów, czołowych polityków, wyższych urzędników państwowych, sędziów, prokuratorów, członków społeczności biznesowej i liderów obywatelskich. Bułgarska Szkoła Polityczna „Dimitry Panitza” jest aktywnie zaangażowana w prace nad środowiskiem, zmianami klimatycznymi, polityką energetyczną i wyzwaniami, jakie one stwarzają. Szkoła kieruje się ideą, że wdrożenie zrównoważonego, niskoemisyjnego wzrostu w gospodarkach Bułgarii, Europy i świata jest jednym z największych wyzwań, przed którymi stoi dziś człowiek.

Hiszpania

website of STP ConsultingFacebook page of STP ConsultingLinkedin page of STP ConsultingLinkedin page of STP Consulting

Professional Training Solutions (STP Consulting)

Professional Training Solutions (STP Consulting) to centrum szkoleniowe znajdujące się w Saragossie (Hiszpania). Oferuje szkolenia oraz wsparcie techniczne dla prywatnych firm, administracji publicznej na obszarach wiejskich, szkół, organizacji pozarządowych i inkubatorów przedsiębiorczości w zakresie innowacji w obszarze edukacji i profesjonalne rozwiązania sektora non-profit. Oferuje usługi, dzięki którym jest możliwość zdobycia kwalifikacji do pracy w różnych zawodach dla MŚP z dostępnością innowacji i informacji dla osób i społeczności z ryzykiem społecznym, a także w niekorzystnej sytuacji.

Naszą główną działalnością jest podnoszenie standardów edukacyjnych, społecznych i kulturalnych poprzez intensywną współpracę z innymi regionami UE. Dlatego STP jest bardzo aktywny w opracowywaniu i realizacji szkoleń edukacyjno-zawodowych, a także w realizacji i promocji projektów unijnych dotyczących edukacji, kultury i społeczeństwa.

Włochy

website of ASSETFacebook page of ASSETInstagram page of ASSETTwitter page of ASSET

ASSET jest agencją Izby Handlowej Basilicata

ASSET jest agencją Izby Handlowej Basilicata powołaną przez jej „organizację macierzystą” do zarządzania jej usługami na rzecz rozwoju gospodarczego regionu Basilicata, a mianowicie usługami wsparcia start-upów, poradnictwem zawodowym i edukacyjnym, usługami w zakresie internacjonalizacji, cyfryzacji, innowacji technologicznych MŚP z Basilicata itp.

Jest częścią sieci EEN i była partnerem kilku projektów finansowanych przez UE: COSME, Erasmus+, EU4Business itp.

Polska

website of AMUwebsite of AMUFacebook page of AMUFacebook page of AMU

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza jest najważniejszą instytucją akademicką w Poznaniu i jedną z czołowych polskich uczelni. Swoją renomę zawdzięcza tradycji, wybitnym osiągnięciom i atrakcyjnemu programowi nauczania oferowanemu studentom. Misją Uczelni jest pogłębianie wiedzy poprzez wysokiej jakości badania i nauczanie we współpracy z przedsiębiorstwami i firmami oferującymi usługi publiczne oraz innymi dostawcami usług badawczych i edukacyjnych. Uczelnia jest ośrodkiem doskonałości akademickiej, w którym realizowanych jest wiele międzynarodowych projektów zespołowych. UAM jest członkiem: EUA – European University Association, EUCEN – European University Continuing Education Network, The Compostela Group of Universities, The Santander Group – European University Network, European Chemistry Thematic Network oraz innych europejskich sieci badawczych.

Uczelnia stale poszerza i aktualizuje programy badawcze oraz treści programów studiów, ze szczególnym uwzględnieniem ich interdyscyplinarnego i międzynarodowego charakteru. Oprócz badań bardzo ważną sferą działalności uczelni jest uczenie się. Do wyboru jest 285 kierunków i 180 specjalności. W ostatnich latach oferta edukacyjna staje się coraz bardziej zróżnicowana. Nowe projekty edukacyjne obejmują zintegrowane studia humanistyczne, przyrodnicze i społeczne oraz program realizowany we współpracy z innymi instytucjami w kraju i za granicą.

Bułgaria

website of ARTIEDFacebook page of ARTIEDYoutube channel of ARTIED

Pracownia Kreatywności i Edukacji ARTIED

Pracownia Kreatywności i Edukacji ARTIED koncentruje się wokół koncepcji Doceniania Sztuki i Edukacji Inspirowanej Sztuką. Wierzymy, że „Sztuka jest sensem i pomaga nam lepiej zrozumieć siebie, ludzi i otaczający nas świat”. Nasze 3 główne cele:

1) Chcemy zachęcić więcej osób do zwolnienia tempa, zmniejszenia poziomu stresu związanego z codzienną rutyną i czerpania radości ze sztuki slow i „zielonego” życia w zgodzie z naturą. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tych celów jest zgłębienie wyzwań artystycznych i nauczenie się, jak wykorzystywać sztukę do „odczytywania” i zastanawiania się nad ukrytymi treściami w dziełach sztuki. To pomaga nam odkryć siebie na nowo i szukać (i odkrywać) własnego sensu życia.

2) Wierzymy, że sztuka w każdej postaci pobudza naszą kreatywność i nieszablonowe myślenie, pomaga przełamać stereotypy, zwiększa inteligencję emocjonalną i ładuje nas pozytywnymi emocjami. Dlatego stale musimy je pielęgnować i ćwiczyć.

3) Nieustannie wspieramy przedsiębiorczość oraz rozwój osobisty i zawodowy osób inspirowanych sztuką i rzemiosłem oraz pracujemy na rzecz „otwarcia” sektora kultury na osoby niepełnosprawne. Aby to osiągnąć, organizujemy krótkie sesje edukacyjno-artystyczne oraz szkolenia pobudzające kreatywność.

Wzbudzają ciekawość uczniów różnymi nurtami artystycznymi, stylami, artystami i dziełami sztuki klasycznej, nowoczesnej i postmodernistycznej, ale także pomagają im przezwyciężyć strach przed mówieniem o dziełach sztuki i emocjach, jakie one wywołują. W ten sposób zachęcamy naszych uczestników do „wewnętrznego spojrzenia” na dzieła sztuki, nauczenia się ich analizy oraz tworzenia nowych powiązań i skojarzeń poza rzeczami widocznymi na pierwszy rzut oka. Organizujemy również specjalne sesje artystyczne i zajęcia dla seniorów i osób starszych z demencją i chorobą Alzheimera, aby wspierać ich aktywne starzenie się i integrację społeczną.

Macedonia Północna

website of CSRDFacebook page of CSRD

Forum – Centrum Badań i Dokumentacji Strategicznej

Forum – Centrum Badań i Dokumentacji Strategicznej (Center for Strategic Research and Documentation) powstało w 1997 roku jako organizacja pozarządowa i think-tank zajmujący się badaniem strategicznych aspektów i rozwiązań bieżących problemów lokalnych, krajowych i regionalnych. Forum CSRD odegrało znaczącą rolę we wzmocnieniu roli sektora obywatelskiego i zwiększeniu jego wpływu na tworzenie krajowych polityk mających na celu osiągnięcie standardów niezbędnych do integracji Republiki Macedonii Północnej z UE. Dziś organizacja aktywnie działa na rzecz włączania obywateli w procesy demokracji uczestniczącej, edukując setki obywateli i działaczy obywatelskich, jak realizować ich potrzeby i idee w przepływach społecznych oraz wpływać na decydentów. Trzon naszego zespołu roboczego stanowi kilkunastu czołowych analityków i trenerów wspieranych przez wielu innych asystentów i oficerów logistyki.
Forum CSRD jest poświęcone zielonej agendzie UE i działa na rzecz tworzenia bardziej zrównoważonych społeczności. Naszym najnowszym projektem była „Platforma innowacji rolnictwa ekologicznego” wspierana przez Program Erasmus + KA2, w ramach której wykorzystaliśmy nasze umiejętności i wiedzę do opracowania materiałów edukacyjnych i programów nauczania dla rolnictwa ekologicznego.

Jednym z priorytetów programowych Forum CSRD jest decentralizacja, aw wielu działaniach z nią związanych stowarzyszenie współpracowało z przedstawicielami lokalnych organizacji, społeczności i gmin, które realizowały działania związane z rozwojem obszarów wiejskich, EKOLOGIĄ, produkcją żywności, OCHRONĄ ŚRODOWISKA itp. Również, jak organizacja, której jesteśmy oddani, aby przyczynić się do ambitnego programu SDGs w tworzeniu partnerstw potrzebnych między rządami, samorządami lokalnymi, sektorem prywatnym, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i osobami fizycznymi, które będą współpracować zgodnie z celem 17. Nasze dokumenty dotyczące polityki i rekomendacje dotyczące zmiany polityki samorządy lokalne i organy regionalne regularnie wskazują krytyczne punkty innowacyjności w produkcji rolnej.

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.