Partnerzy

Bułgaria

website of BSoPFacebook page of BSoP

Bułgarska Szkoła Polityczna „Dimitry Panitza” (BSoP)

Bułgarska Szkoła Polityczna „Dimitry Panitza” (BSoP) jest pozarządową organizacją non-profit realizującą cele pożytku publicznego. Od 2002 roku prowadzi szkolenia dla liderów politycznych i ruchów obywatelskich w Bułgarii. Misją organizacji jest wspieranie tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, którego liderzy mają aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu polityki na poziomie krajowym, europejskim i światowym, kierując się wartościami demokratycznymi, takimi jak pluralizm, tolerancja i świadoma debata. Poprzez programy szkoleniowe, konferencje i inicjatywy ukierunkowane na rozwój zawodowy młodych liderów Szkoła ma na celu wspieranie procesu demokratyzacji w Bułgarii i krajach Bałkanów Zachodnich, regionu Morza Czarnego i południowej części Morza Śródziemnego.

W ramach realizowanych przez Szkołę projektów przeprowadzono szkolenia, w których brało łącznie udział ponad 800 bułgarskich i 200 zagranicznych uczestników, w tym parlamentarzyści, czołowi politycy, wyżsi urzędnicy państwowi, sędziowie, prokuratorzy, członkowie społeczności biznesowej i liderzy organizacji obywatelskich. Bułgarska Szkoła Polityczna „Dimitry Panitza” jest aktywnie zaangażowana w działalność na rzecz ochrony środowiska, przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym i realizacji założeń polityki energetycznej. Szkoła kieruje się ideą, że wdrożenie zrównoważonego, niskoemisyjnego wzrostu w gospodarkach Bułgarii, Europy i świata jest jednym z największych wyzwań, przed którymi stoi dziś człowiek.

Hiszpania

website of STP ConsultingFacebook page of STP ConsultingLinkedin page of STP ConsultingLinkedin page of STP Consulting

Professional Training Solutions (STP Consulting)

Professional Training Solutions (STP Consulting) to centrum szkoleniowe znajdujące się w Saragossie (Hiszpania). Oferuje szkolenia oraz wsparcie techniczne dla prywatnych firm, administracji publicznej na obszarach wiejskich, szkół, organizacji pozarządowych i inkubatorów przedsiębiorczości w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Oferuje szkolenia dla osób będących w trudnej sytuacji socjalnej, w zakresie wdrażania innowacji i zarządzania informacją w sektorze MŚP.

Główny zakres działalności centrum obejmuje podnoszenie standardów edukacyjnych, społecznych i kulturowych poprzez intensywną współpracę z innymi regionami UE. Dlatego STP jest bardzo aktywne w opracowywaniu i realizacji szkoleń edukacyjno-zawodowych, a także w realizacji i promocji projektów unijnych dotyczących edukacji, kultury i społeczeństwa.

Włochy

website of ASSETFacebook page of ASSETInstagram page of ASSETTwitter page of ASSET

ASSET jest agencją Izby Handlowej Basilicata

ASSET jest agencją Izby Handlowej Basilicata powołaną przez jej „organizację macierzystą” do zarządzania jej usługami na rzecz rozwoju gospodarczego regionu Basilicata, a mianowicie usługami wsparcia start-upów, poradnictwem zawodowym i edukacyjnym, usługami w zakresie internacjonalizacji, cyfryzacji, innowacji technologicznych MŚP z Basilicata itp.

Jest częścią sieci EEN i była partnerem kilku projektów finansowanych przez UE: COSME, Erasmus+, EU4Business itp.

Polska

website of AMUwebsite of AMUFacebook page of AMUFacebook page of AMU

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza jest najważniejszą instytucją akademicką w Poznaniu i jedną z czołowych polskich uczelni. Swoją renomę zawdzięcza tradycji, wybitnym osiągnięciom i atrakcyjnemu programowi nauczania oferowanemu studentom. Misją Uczelni jest pogłębianie wiedzy poprzez wysokiej jakości badania i nauczanie we współpracy z przedsiębiorstwami i podmiotami oferującymi usługi badawcze i edukacyjne. Uczelnia jest ośrodkiem doskonałości akademickiej, w którym realizowanych jest wiele międzynarodowych projektów zespołowych. UAM jest członkiem: EUA – European University Association, EUCEN – European University Continuing Education Network, The Compostela Group of Universities, The Santander Group – European University Network, European Chemistry Thematic Network oraz innych europejskich sieci badawczych. 

Uczelnia stale poszerza i aktualizuje programy badawcze oraz treści programów studiów, ze szczególnym uwzględnieniem ich interdyscyplinarnego i międzynarodowego charakteru. Oprócz badań uczelnia prowadzi działalność dydaktyczną, w ramach której istnieje możliwość studiowania na 285 kierunkach i 180 specjalnościach. W ostatnich latach oferta edukacyjna staje się coraz bardziej zróżnicowana. Nowe programy obejmują zintegrowane studia humanistyczne, przyrodnicze i społeczne oraz program realizowany we współpracy z innymi instytucjami w kraju i za granicą.

Bułgaria

website of ARTIEDFacebook page of ARTIEDYoutube channel of ARTIED

Pracownia Kreatywności i Edukacji ARTIED

Pracownia Kreatywności i Edukacji ARTIED koncentruje się w swej działalności wokół koncepcji Doceniania Sztuki i Edukacji Inspirowanej Sztuką. Wierzymy, że „Sztuka jest sensem i pomaga nam lepiej zrozumieć siebie, ludzi i otaczający nas świat”. Nasze 3 główne cele to

1) Chcemy zachęcić więcej osób do zwolnienia tempa życia, zmniejszenia poziomu stresu związanego z codzienną rutyną i czerpania radości ze sztuki slow i „zielonego” stylu życia w zgodzie z naturą. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tych celów jest pogłębianie umiejętności artystycznych i nauczenie się, jak wykorzystywać sztukę do „odczytywania” i zastanawiania się nad ukrytymi w niej treściami. To pomaga nam odkryć siebie na nowo i szukać (i odkrywać) sens życia. 

2) Wierzymy, że sztuka w każdej postaci pobudza naszą kreatywność i nieszablonowe myślenie, pomaga przełamać stereotypy, zwiększa inteligencję emocjonalną i ładuje nas pozytywnymi emocjami. Dlatego stale musimy je pielęgnować i rozwijać

3) Nieustannie wspieramy przedsiębiorczość oraz rozwój osobisty i zawodowy osób inspirowanych sztuką i rzemiosłem oraz pracujemy na rzecz „otwarcia” sektora kultury na osoby niepełnosprawne. Aby to osiągnąć, organizujemy krótkie sesje edukacyjno-artystyczne oraz szkolenia pobudzające kreatywność. 

Pobudzamy ciekawość uczniów różnymi nurtami artystycznymi, stylami, twórcami i dziełami sztuki klasycznej, nowoczesnej i postmodernistycznej, ale także pomagamy im przezwyciężyć strach przed mówieniem o dziełach sztuki i emocjach, jakie one wywołują. W ten sposób zachęcamy naszych uczestników do „wewnętrznego spojrzenia” na dzieła sztuki, nauczenia się ich analizy oraz tworzenia nowych powiązań i skojarzeń poza rzeczami widocznymi na pierwszy rzut oka. Organizujemy również specjalne sesje artystyczne i zajęcia dla seniorów i osób starszych z demencją i chorobą Alzheimera, aby wspierać ich aktywne starzenie się i integrację społeczną.

Macedonia Północna

website of CSRDFacebook page of CSRD

Forum – Centrum Badań i Dokumentacji Strategicznej

Forum – Centrum Badań i Dokumentacji Strategicznej (Center for Strategic Research and Documentation) powstało w 1997 roku jako organizacja pozarządowa i think-tank zajmujący się badaniem strategicznych i bieżących problemów lokalnych, krajowych i regionalnych. Forum CSRD odegrało znaczącą rolę we wzmocnieniu roli sektora obywatelskiego i zwiększeniu jego wpływu na tworzenie krajowych polityk mających na celu osiągnięcie standardów niezbędnych do integracji Republiki Macedonii Północnej z UE. Dziś organizacja aktywnie działa na rzecz włączania obywateli w procesy demokratyzacji życia społecznego, edukując setki obywateli i działaczy, w zakresie realizacji ich potrzeb i idei we współpracy ze społeczeństwem oraz decydentami. Trzon naszego zespołu roboczego stanowi kilkunastu czołowych analityków i trenerów wspieranych przez pracowników administracyjnych.
Forum CSRD jest poświęcone realizacji polityki związanej z zieloną agendą UE i działa na rzecz tworzenia bardziej zrównoważonych społeczności. Naszym najnowszym projektem jest „Platforma innowacji rolnictwa ekologicznego” wspierana przez Program Erasmus + KA2, w ramach której wykorzystaliśmy nasze umiejętności i wiedzę do opracowania materiałów edukacyjnych i programów nauczania dla rolnictwa ekologicznego. 

Jednym z priorytetów programowych Forum CSRD jest decentralizacja, a w wielu działaniach z nią związanych stowarzyszenie współpracowało z przedstawicielami lokalnych organizacji, społeczności i gmin, które realizowały działania związane z rozwojem obszarów wiejskich, EKOLOGIĄ, produkcją żywności, OCHRONĄ ŚRODOWISKA itp. Również, jako organizacja, przyczyniamy się do realizacji ambitnego programu SDGs w tworzeniu współpracy między rządami, samorządami lokalnymi, sektorem prywatnym, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i osobami fizycznymi, które współpracują zgodnie z celem 17. Nasze opracowania i rekomendacje dotyczące polityki samorządowej wykorzystują lokalne i regionalne organizacje w celu wdrażania innowacyjnych rozwiązań, m.in. w produkcji rolnej.

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.