Sen4Ce

Автор: Транснационален конзорциум на Еразмус + проект (Австрија, Франција, Шпанија итн.)

2021

Кратко резиме

Проектот обезбедува висококвалитетно образование за возрасни за циркуларна економија за поддршка на развојот на одржливи општества за сите генерации. За тоа, SEN4CE ќе им се обрати на повозрасните (60+) со дигитална програма за обука за да го поттикне доживотното учење што ќе ги охрабри активно да се вклучат во „зелената транзиција“ и да ги поврзат со младите генерации.

Релевантност

Збир на обучувачки активности кои се наменети за повозрасни лица (над 60 години) за циркуларната економија

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.