Postrzeganie recyklingu i sposobów unieszkodliwiania odpadów przez osoby starsze w mieście Zagrzeb

Autor: Vanna Vandekar

2019

Krótkie podsumowanie

Niniejsze opracowanie dotyczy sposobów gospodarowania odpadami i postrzegania recyklingu przez starszą populację miasta Zagrzeb oraz problemów napotykanych podczas utylizacji odpadów. Wyniki badania pokazują, że osoby starsze są zainteresowane recyklingiem odpadów, często je przetwarzają i ponownie wykorzystują. Problemem, z jakim się borykają, jest rzadkie wyrzucanie odpadów i opróżnianie pojemników na odpady oraz zaniedbania innych obywateli przy usuwaniu odpadów. Ze względu na to, że większość uczestników badania nie wymienia między sobą widzy o recyklingu, istnieje potrzeba aby starsze osoby otrzymywały informacje na temat recyklingu za pośrednictwem ulotek, filmów wideo, pokazów oraz warsztatów i wykładów w stowarzyszeniach emerytów i rencistów. Często osoby te nie są pewne, gdzie wyrzucić śmieci, w szczególności opakowania.

Znaczenie

Informacje dotyczące edukacji osób starszych w zakresie recyklingu, napotykanych przeszkód w pozyskiwaniu informacji i ich praktycznym zastosowaniu, oraz w jaki sposób osoby starsze mogą być grupą docelową programów edukacyjno-informacyjnych w zakresie recyklingu i mądrej gospodarki odpadami.

Postrzeganie recyklingu i sposobów unieszkodliwiania odpadów przez osoby starsze w mieście Zagrzeb

Autor: BBC

2022

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.