Ocena poziomu wiedzy, postaw i zachowań osób starszych i studentów stosujących zasady recyklingu. Recycling Mentors, program edukacji w zakresie usług i zdrowia środowiskowego.

Autor: Journal of Health Education Teaching (www.jhetonline.com)

2013

Krótkie podsumowanie

Celem artykułu było przedstawienie poziomu wiedzy, postaw i praktyk zarówno uczniów, jak i osób starszych, które uczestniczyły w programie edukacyjnym dotyczącym usług i zdrowia środowiskowego o nazwie Recycling Mentors. Wyniki: Ankiety przeprowadzone przed i po uczestnictwie w projekcie wykazały, że efekty pozytywnych zachowań osób starszych zaobserwowano w zakresie: recyklingu szkła i puszek w i poza gospodarstwem domowym. Przeprowadzone badania wskazały, że wiedza starszych osób w zakresie recyklingu wzrosła.

Znaczenie

Poznanie postaw seniorów wobec recyklingu

Ocena poziomu wiedzy, postaw i zachowań osób starszych i studentów stosujących zasady recyklingu. Recycling Mentors, program edukacji w zakresie usług i zdrowia środowiskowego.

Autor: BBC

2022

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.