Управувачка динамика во економија базирана на знаење

Автор: Ageing and responsible consumption

2021

Кратко резиме

Повеќекратните студии покажуваат дека современото општество е сè поодговорно и бараат од компаниите да докажат и дека се одговорни граѓани. Тековната студија има за цел подобро да ја разбере улогата на плановите за возрастa во однос на вредностите и одговорната потрошувачка. Истражувањето се однесува на литературата во оваа област, вклучително и студии развиени ширум светот, како и на романскиот пазар. Истражувањето документира дека помладите се поодговорни и позелени во однос на повозрасните лица. Сепак, колку е постар потрошувачот, толку повеќе верува во личното влијание на нејзината/неговата потрошувачка. Се чини дека постарите возрасни лица се помалку склони кон одговорно купување. Достапните податоци, исто така, сугерираат дека разликата во возраста се затвора, а постарите потрошувачи имаат тенденција да бидат сè поодговорни.

Релевантност

Одговорна потрошувачка од страна на повозрасните лица

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.