Свесност за животната средина, зелен конзумеризам и еколошки свесно потрошувачко однесување на полските возрасни лица: Извештај од истражување

Автор: Sustainable Development and the Behaviour of Economic Actors on the Market

2018

Кратко резиме

Оваа статија е истражувачка вежба. Дискусијата презентирана во оваа студија се фокусира на однесувањето на потрошувачите на луѓето на возраст од 65+ во Полска, кое може да се класифицира како зелен консумеризам. Главната цел на статијата е да обезбеди одреден увид во еколошката свест и еколошки свесното однесување на потрошувачите на полските повозрасни лица. Основата за заклучоците е дадена со директно истражување спроведено во форма на анкетен прашалник на примерок од 1786 лица на возраст од 65+ од март до септември 2017 година во десет полски градови со различна популација и големина. (оригинален апстракт).

Релевантност

Одговорна потрошувачка од страна на повозрасните лица

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.