Регенеративната улога на постарите луѓе во кружната економија

Автор: Елизабет Исел, Circular Economy Earth

2021

Кратко резиме

Статијата го нагласува силниот раст на старт-ап компании создадени од луѓе на возраст од 55-64 години. Ваквите стартапи се исто толку иновативни како и оние основани од помлади луѓе, но покажуваат поголема стапка на преживување. Написот покажува неколку примери на старт-апи основани од постари луѓе ангажирани во циркуларната економија, нагласувајќи колку е важно наследството на знаење и вештини на постарите лица за пренос на знаење низ генерации.

Релевантност

Извор на идеи за практични активности кои можат да бидат имплементирани во програми за обуки, да бидат развиени интересни студии на случај, инспирација да се направат обиди да се создадат нешта кои ќе траат и по завршување на проектот

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.