Придвижување кон циркуларната економија

Автор: European Commission’s Directorate General for the Environment.

2015

Кратко резиме

ЕУ усвои нови иницијативи за зголемување на нивото на рециклирање и движење кон кружна економија. Циркуларната економија е систем кој го оптимизира протокот на стоки и услуги за да го извлече максимумот од суровините и го намалува отпадот на апсолутен минимум. Поефикасното користење на ресурсите ќе донесе нов раст и можности за работа.

Релевантност

Образовен ресурс за циркуларната економија

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.