#Постариипозелени кампања

Автор: The Centre for Ageing Better

2021

Кратко резиме

Кога станува збор за климатските промени, постарите луѓе се меѓу оние групи кои се најмногу изложени на ризик од ефектите. Сепак, нивниот глас ретко се бара кога станува збор за решавање на кризата. Ако сакаме да се справиме со климатската вонредна состојба, ни требаат луѓе од сите возрасти да преземат акција и да помогнат во развојот на добро формулирани политики. Заедниците погодни за возраста обезбедуваат постарите луѓе да бидат вклучени во локалното одлучување и да промовираат зелен транспорт, возење велосипед и пешачење и подобрување на енергетската ефикасност на домовите. Сето тоа исто така нè поддржува да старееме подобро.

Релевантност

Пристап за вклучување на повозрасни лица во зелени активности

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.