Перцепцијата кон рециклирањето и методите за одлагање на отпадот од страна на постарото население во градот Загреб

Автор: Вана Вандекар

2019

Кратко резиме

Оваа студија се занимава со начините на управување со отпадот и перцепцијата за рециклирање кај постарата популација во градот Загреб и проблемите што се среќаваат при одлагањето на отпадот. Резултатите покажуваат дека постарите луѓе се заинтересирани за рециклирање и често рециклираат. Проблемите со кои се справуваат се реткото депонирање на отпадот и испуштањето на контејнери за отпад и негрижата на другите граѓани при одлагањето на отпадот. Иако повеќето учесници не се информираат за рециклирањето, тие се согласуваат дека постарата популација мора да добива информации за рециклирање преку флаери, видео клипови или емисии и разни работилници и предавања во здруженијата на пензионери, бидејќи честопати не се сигурни каде да исфрлат посебно пакување.

Релевантност

Важноста на едуцирањето на постарото население за рециклирањето, кои се препреките со кои се соочуваат кога добиваат информација и кога треба таа практично да се употреби, како можат тие да бидат целна група на едукативно-информативните програми за идеите за рециклирање и паметно управување со отпадот

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.