Од отсуство до суштина

Автор: Società cooperativa sociale Terra Felix

2012

Кратко резиме

18 социјални градини наменети за постари пензионери од Сучиво (Кампанија) кои преку практики на органско земјоделство одгледуваат и произведуваат типични локални специјалитети. Сучиво е општина во близина на Неапол која има сериозни еколошки и социјални проблеми.

Релевантност

Добар пример за активно вклучување на постарите луѓе во органското земјоделство и социјалната одржливост

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.