Од баби и дедовци на внуци – на училиште во фармата

Автор: Comune di San Gregorio (Sicily)

2013

Кратко резиме

Општината Сан Грегорио, во Сицилија, заедно со Универзитетот во Катанија, создаде општинска едукативна градина со која ќе управуваат некои локални старешини со цел да се зачува биолошката разновидност, традициите на земјоделската храна и да се промовира одржлив туризам во заштитеното подрачје.

Релевантност

Добар пример за активно вклучување на постарите луѓе во заштитата на биодиверзитетот

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.