Однесувањето на третата доба кон рециклирањето на печатената хартија во регионот на Атика. Студија на случај: Општините Егалео и Хаидари

Автор: Ксенофонтас Пасас, Роидо Митула, Елени Сардиану, Елени Теодорополу

2018/19

Кратко резиме

Целта на оваа студија е да ги испита детерминантните фактори на рециклирањето и особено на рециклирањето хартија. Истражувањето се фокусира на однесувањето на дел од старите лица во регионот на Атика при рециклирање хартија. Конечниот примерок од истражувањето изнесуваше 375 учесници. Се чини дека однесувањето кон рециклирањето хартија е под влијание на намерата за рециклирање, субјективните обрасци, перципираната контрола на однесувањето, моралните стандарди, образовното ниво, месечниот семеен приход и месечната пензија.

Релевантност

Претставување студии на случај за однесувања кон рециклирањето помеѓу постарите луѓе во различни региони и одлучувачките социо-демографски фактори во однос на намерите за рециклирање

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.