Обучувачки ресурси на фондацијата Елен Мекартур

Автор: Ellen MacArthur Foundation

2023

Кратко резиме

Фондацијата Елен Мекартур работи на забрзување на транзицијата кон циркуларна економија. На нејзината веб-страница е можно да се најдат многу ресурси за настава (видеа, водичи, подкасти, итн.) кои им помагаат на наставниците, училиштата и стручните училишта да креираат курсеви за обука од различни должини и видови за да ги запознаат учениците со циркуларната економија.

Релевантност

Голема колекција на образовни ресурси и курсеви кои се фокусирани на циркуларната економија, слободни за употреба и лесно прилагодливи за други контексти, за различни потреби и цели.

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.