Не ме заборавај

Автор: Alytaus Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras

2018

Кратко резиме

Целта на проектот „Не ме заборавај“ е социјална интеграција на постарите луѓе во прекуграничните региони Алитус и Оржиш. Главната цел на проектот е да обезбеди висококвалитетни јавни услуги за стари лица во прекуграничните заедници преку споделување на искуство и знаење.
Главни достигнувања: 30 возрасни лица учествувале во заеднички студиски посети во Оржиш и Алитус. Активности за соработка (16 настани, 335 учесници) за постари лица за теми од областа на исхраната, психотерапијата, групни часови за танц, гимнастика и рехабилитација, литературни, ракотворни и музички сесии, градинарски сесии.

Релевантност

Споделување искуства и знаења за да се постигне повисок квалитет на јавни услуги за повозрасни лица во прекуграничните области

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.