Намалување на отпадот од храна – Ставови и активности на домаќинства составени од возрасни лица

Автор: Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia

2022

Кратко резиме

Вистина е да се каже дека трошењето храна е исклучително важен проблем овие денови. Целта на статијата е да се дефинираат ставовите и однесувањата на повозрасните кон овој проблем. Рамката беше развиена со употреба на квалитативна методологија. Како метод на истражување беа користени индивидуални длабински интервјуа. Студијата е спроведена во Полска, Хрватска и Чешка со 16 повозрасни лица. Студијата покажува дека повозрасните лица се свесни за феноменот на фрлање храна. Повозрасните лица изјавуваат дека се трудат да не ја фрлаат храната и предлагаат неколку начини како да се спречи фрлањето храна. Студијата придонесува и го проширува знаењето за отпадот од храна кај старите лица во услови на пандемијата COVID-19.

Релевантност

Одговорна потрошувачка од страна на повозрасните лица

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.