Мрежа на заедници – Нова медитеранска библиотека

Автор: Nuova Libbaneria Mediterranea soc. coop.

2022

Кратко резиме

Проектот предвидува создавање на задруга составена од жени со економски проблеми, семејно насилство итн. што ја обновува медитеранската традиција на производство на одржливи предмети со локални билки (алфа трева).

Релевантност

Добар пример за помошта која може да ја дадат постарите луѓе на жените со многу социјални и економски проблеми за да се обнови трговија која постоела од античките времиња, која служела, помеѓу другото, и за спречување на штетите за фрагилните брегови на Маратеа

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.