Металот и одржливоста

Автор: BBC

2023

Кратко резиме

Веб-страницата е за тоа како металот е погоден за теми за одржливост. Таа е извор на знаење за обичните метали и нивната употреба, предностите и недостатоците на користењето на металот. Постојат различни материјали достапни на веб-страницата (квиз, предизвик) за проверка на знаењето за рециклирање метал .

Релевантност

Образовен ресурс за рециклирањето на метали

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.