Како да ги вклучите повозрасните луѓе за одржливоста

Автор: Сузан Шелтон

2019

Кратко резиме

Луѓето од 65 години и постарите најверојатно ќе кажат дека законите за животната средина не вредат за трошоците или напорот што се вложува во нив. Како можеме да го поправиме тоа? Мора да ги вклучиме постарите лица. Тие ги држат клучевите за обликување на иднината на помладите генерации, без разлика дали тоа е поддршка на одржливи производи и иницијативи или блокирање на законодавството за справување со климатските промени. Студиите потврдуваат дека повикувањето на идеализирано минато ги поттикнува потрошувачите да платат повеќе за одреден производ во споредба со потрошувачите кои се соочуваат со нови или идни идеи.

Релевантност

Пристап за вклучување на повозрасни лица во зелени активности

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.