Знаења, ставови и однесувања на постарите возрасни лица и студенти кои учествуваат во програмата Ментори за рециклирање, услужно учење, еколошка здравствена едукација

Автор: Journal of Health Education Teaching (www.jhetonline.com)

2013

Кратко резиме

Целта на ова истражување беше да се процени знаењето, ставовите и практиките на учениците и на постарите возрасни лица кои учествуваа во програма за услужно учење, еколошка здравствена едукација наречена Ментори за рециклирање. Резултати: Анкетите пред и потоа покажаа дека се забележани ефекти на интеракција на постарите возрасни лица за неколку однесувања: рециклирање стакло и лименки надвор од домот и рециклирање лименки внатре во домот. Без оглед на тоа дали учесниците биле во интервентната или контролната група, знаењето за рециклирање на постарите возрасни лица се зголемило.

Релевантност

Ставови на повозрасните лица за рециклирањето

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.