Грижа за постари луѓе која е отпорна на климата во контекст на Глобалниот зелен нов договор и праведна транзиција

Автор: C40 Knowledge

2022

Кратко резиме

Како стареењето, грижата и климатската вонредна состојба се вкрстуваат во градовите. Се предлага почетна рамка за справување со кризите на климата и негата. Ова е случај во кој работата за нега може да се смета за „зелена работа“ и се даваат насоки како да се вклучат постарите луѓе како активни учесници во донесувањето одлуки.

Релевантност

Добра практика

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.