Возрасни лица зборуваат гласно за планетата

Автор: sistereden.com Youtube channel

2015

Кратко резиме

Жителите на Riderwood Village, пензионерска заедница во Силвер Спринг, Мериленд, им даваат совети на идните генерации и зборуваат за планетата, рециклирањето и одржливиот живот.

Релевантност

Иницијатива водена од повозрасни лица

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.