Васкуларно, когнитивно и психоментално истражување на стари волонтери за рециклирање во Северен Тајван

Автор: Гуеи-Чиуан Чен, Пеи-Ја Чен, Ју-Чин Су, Ченг-Лун Хсиао, Фу-Ји Јанг, По-Џен Хсу, и Шин-Куанг Лин

2018/19

Кратко резиме

Анкетирани се волонтери за рециклирање на возраст од над 60 години. Вкупно, 985 испитаници (средна возраст: 70,8 години) учествувале во оваа студија. Меѓу нив, 81% се жени, а 52% вегетаријанци. Просечните ABI, CIMT и CTPS биле повисоки кај мажите, додека жените имале повисоки нивоа на холестерол и BSRS-5 резултати. Ниската инциденца на умерено нарушување на расположението може да укаже дека работата со рециклирање го подобрува психоменталното здравје. Покрај тоа, поздравиот начин на живот, подоброто расположение и вегетаријанската исхрана може да придонесат за помала инциденца на благо когнитивно оштетување.

Релевантност

Аспекти на физичкото и менталното здравје во вклучувањето во активности со рециклирање

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.