Ајде правилно да рециклираме | Презентација на едукација за отпадот

Автор: Milton Keynes City Council

2022

Кратко резиме

Видеото објаснува различни начини на рециклирање и што може или не може да се рециклира.

Релевантност

Дополнителни ресурси за рециклирањето

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.