Преглед на проектот

Работен пакет 1: Управување со проектот

> Прв транснационален состанок: Софија, Бугарија

Датуми: 01-02.12.2022

> Втор транснационален состанок: Сарагоса, Шпанија

Датуми: 07-08.09.2023

Работен пакет 3: Развивање на интерактивен прирачник за обука како да ги ангажираме постарите возрасни лица во креативно рециклирање и „зелени“ активности

> 6 комплети со практични активности за креативно рециклирање и циркуларна економија

> Дополнителен модул како да се претвори неформалната занаетчиска активност во претприемничка иницијатива

> Креативна работилница за пилот-тестирање на развиените комплети со активности за креативно рециклирање

Работен опакет 4: Дисеминација на резултатите

> Локални мултипликативни настани

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.