Интерактивен прирачник за обука

Упатства за вклучување на постари возрасни ученици во неформална едукација на теми за рециклирање и циркуларна економија

Упатствата имаат 2 главни дела: Дел 1 – „Основни принципи за заштита на животната средина, одржливост, рециклирање и циркуларна економија“, и Дел 2 – „Создавање соодветна средина за учење за постарите возрасни ученици и основни принципи за ефективно ангажирање на возрасните лица во активностите во образованието и заедницата“.

Со нив сакаме да воспоставиме нов пристап во наставниот процес на постарите лица на темите за заштита на животната средина, одржливост, рециклирање и циркуларна економија.

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.