За проектот

Краток вовед во проектот “SenGa”

„Кога станува збор за „зелени“ активности, обично мислиме на младите, додека другите генерации се запоставуваат. Во исто време, поголемиот дел од едукативните материјали поврзани со теми од животната средина се развиени за деца или млади и не се погодни за подучување на возрасни, чиј начин на учење е различен.

Со проектот SenGA сакаме да го свртиме фокусот и да ги отвориме темите за одржливо живеење, рециклирање и циркуларна економија за постарите лица. На овој начин сакаме да ја подигнеме нивната свест за важноста од еколошки решенија и начин на живот, „зелениот“ активизам, активното стареење и доживотното учење.

Цели на проектот

Долгорочна цел е да се зголеми свеста на постарите возрасни лица, и на експертите и едукаторите кои работат со нив, за рециклирањето, циркуларната економија и „зелените“ и еколошки решенија, и да се создадат образовни ресурси во таа област погодни за нив, за да се поддржи нивното активно стареење и социјална вклученост.

Специфичните цели се:

Подобрување

Подобрување на вештините за обука на наставниците и стручните лица кои работат во областа на неформалното образование, како и социјалните работници и асистентите за тоа како да се вклучат постарите луѓе во неформално учење на теми за рециклирање и циркуларна економија

Mожности

Создавање можности постарите возрасни лица да ја зголемат нивната свест за креативното рециклирање, циркуларна економија и различните видови активности низ кои ќе бидат активни и социјално вклучени.

Mрежа

Создавање неформална мрежа на „ВОЗРАСНИ АМБАСАДОРИ НА ЗЕЛЕНАТА ИДЕЈА“ која промовира активно стареење, креативно рециклирање и циркуларна економија, чии членови се подготвени да станат примери и неформални обучувачи на оваа тема;

Соработка

Промоција на меѓусекторска, меѓугенерациска и меѓународна соработка и размена на искуства, добри практики и научени лекции помеѓу партнерските земји и образовните и тренинг центри од формалното и неформалното образование.

Целни групи

„ДИРЕКТНИ целни групи:

Едукатори

Едукатори, обучувачи, експерти за животна средина, социјални работници и асистенти, терапевти итн. кои работат со возрасните во областа на „зелени“ иницијативи.

Постари лица

Постари лица (ученици од “сребрена возраст”) кои сакаат да ги подобрат своите знаења и вештини за циркуларна економија и креативно рециклирање и да станат „ВОЗРАСНИ АМБАСАДОРИ НА ЗЕЛЕНАТА ИДЕЈА“ помагајќи им на другите постари лица подобро да се социјализираат и да продолжат да бидат активни. Некои од нив би можеле да живеат во социјални институции за стари лица и да иницираат неформални активности меѓу своите врсници, додека други може да учествуваат во неформални пензионерски или други клубови во заедницата и би можеле да иницираат различни активности за социјализација за другите членови.

ИНДИРЕКТНИТЕ целни групи вклучуваат:

ДАВАТЕЛИ НА СОЦИЈАЛНИ УСЛУГИ ЗА ПОСТАРИ ЛИЦА, КЛУБОВИ НА ПЕНЗИОНЕРИ или други организации кои работат со постари возрасни лица, кои можат да ги вклучат предложените активности и да ја диверзифицираат нивната работа со постарите луѓе за кои се грижат;

ЗЕЛЕНИ“ И ЕКОЛОШКИ НВО, кои би можеле да го диверзифицираат нивниот опсег на работа, да ги прошират своите пристапи и да вклучат активности со постарите, заедно со оние за млади лица;

ДАВАТЕЛИ НА ОБРАЗОВАНИЕ кои сакаат да го зголемат својот опсег на работа со вклучување на циркуларна економија, креативно рециклирање и уметнички активности во нивните неформални образовни практики, со фокус на постарите ученици;

ОБУКА ЗА ПРОФЕСИОНАЛЦИ кои сакаат да истражат нови начини како да се комбинираат креативното рециклирање и уметничките активности“.

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.