Устойчиви на климатичните промени грижи за възрастни хора в контекста на Глобалния нов зелен курс и справедливия преход

Автор: C40 Knowledge

2022

КРАТКО РЕЗЮМЕ

Как застаряването, грижите и извънредните климатични ситуации се пресичат в градовете и предлага първоначална рамка за справяне с кризите, свързани с климата и грижите.

Обосновава необходимостта работата по полагане на грижи да се счита за „зелена работа“ и се дават насоки за това как възрастните хора да бъдат привлечени като активни участници в процеса на вземане на решения.

ПРИЛОЖИМОСТ

Добра практика

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.