Проект „Пенсионери за кръгова икономика“ (Sen4Ce)

Автор: Транснационален консорциум по проект по програма „Еразъм+“ (Австрия, Франция, Испания и др.)

2021

КРАТКО РЕЗЮМЕ

Проектът „Пенсионери за кръгова икономика“ предоставя на възрастните хора висококачествено обучение по въпросите на кръговата икономика, в подкрепа на развитието на устойчиви общества за всички поколения. За целта SEN4CE предоставя на хората от трета възраст (60+) програма за дигитално обучение, за да насърчи ученето през целия живот. С това се дава възможност на възрастните хора да се включат активно в „зеления преход“ и да се свържат с по-младите поколения.

ПРИЛОЖИМОСТ

Набор от обучителни дейности относно кръговата икономика, насочени към възрастни хора (60+)

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.