Преход към кръгова икономика

Автор: Главна дирекция по околна среда на Европейската комисия

2015

КРАТКО РЕЗЮМЕ

ЕС прие нови инициативи за повишаване на нивото на рециклиране и преминаване към кръгова икономика. Кръговата икономика е система, която оптимизира потока от стоки и услуги, за да се извлече максимална полза от суровините и да се намалят отпадъците до абсолютния минимум. По-ефективното използване на ресурсите ще доведе до нов растеж и възможности за заетост.

ПРИЛОЖИМОСТ

Образователен ресурс за кръговата икономика

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.