Остаряване и отговорна консумация / Управленска динамика в икономиката на знанието

Автор: Александра ЗБУЧЕА, Лоредана ИВАН, Рарес МОКАНУ

2021

КРАТКО РЕЗЮМЕ

Многобройни проучвания показват, че съвременното общество става все по-отговорно по отношение на консумацията и изисква от компаниите също да се докажат като отговорни участници в този процес. Настоящото изследване има за цел да разбере по-добре ролята на възрастовите групи при формиране на нагласите и ценностите за отговорно потребление.

Направено е документално проучване по тези въпроси, обхващащо както проучвания, разработени в световен мащаб, така и специфични за румънския пазар. Изследването установява, че по-младите са по-отговорни и по-екологично настроени в сравнение с по-възрастните хора. Въпреки това, колкото по-възрастен е потребителят, толкова по-отговорен става относно влиянието, което оказва личното му потребление върху заобикалящата среда.

По-възрастните хора изглежда са по-малко склонни към отговорно пазаруване. Наличните данни също така показват, че възрастовата разлика намалява и по-възрастните потребители стават все по-отговорни.

ПРИЛОЖИМОСТ

Отговорно потребление сред възрастните хора

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.