„Знания, нагласи и поведение на по-възрастни хора и студенти, участващи в „Ментори по рециклиране“, програма за обучение по здраве на околната среда

Автор: Списание по здравно обучение (www.jhetonline.com)

2013

КРАТКО РЕЗЮМЕ

Целта на това изследване е да се оценят знанията, нагласите и практиките на студенти и по-възрастни хора, участвали в програма за екологично здравно образование, наречена „Наставници по рециклиране“.

Резултати: Проучванията преди/след провеждането им показват, че се наблюдават ефекти на взаимодействие между по-възрастните хора по отношение на няколко поведения: рециклиране на стъкло и консерви извън дома и рециклиране на консерви в дома. Независимо от това дали участниците са били в интервенционната или контролната група, знанията на възрастните хора за рециклирането са се увеличили.

ПРИЛОЖИМОСТ

Нагласи на възрастните хора по отношение на рециклирането

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.