Екологична осведоменост, зелено потребление и екологично и съзнателно потребителско поведение на полските възрастни хора

Автор: проф. д-р хаб. Томаш Залега, Варшавски университет

2018

КРАТКО РЕЗЮМЕ

Статията е с изследователска насоченост. Дискусията, представена в това проучване, се фокусира върху потребителското поведение на хората на възраст над 65 години в Полша, което може да бъде класифицирано като „зелено потребление“.

Основната цел е да се даде представа за екологичната осведоменост и екологично осъзнатото потребителско поведение на възрастните хора в Полша. Изводите са направени въз основа на пряко проучване, проведено под формата на въпросник, попълнен от извадка от 1786 души на възраст 65+ години, живеещи в десет полски града с различно население и големина в периода от март до септември 2017 г.

ПРИЛОЖИМОСТ

Отговорно потребление сред възрастните хора

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.