Възрастните хора и изменението на климата: необходимостта от по-добра ангажираност

Автор: Gary Haq, Dave Brown and Sarah Hards

2010

КРАТКО РЕЗЮМЕ

Изменението на климата и застаряването на населението ще имат широкообхватни социално-икономически и екологични последици. Ето защо участието на обществеността е от решаващо значение за прилагането на политики за справяне с изменението на климата и за посрещане на нуждите на застаряващото население.

В настоящия доклад се представят аргументи за по-добра ангажираност на възрастните хора по въпросите, свързани с изменението на климата, и по въпросите на околната среда като цяло.

Възрастните хора могат да бъдат физически, финансово и емоционално по-малко устойчиви на последиците от изменението на климата. В същото време бейби бумърите имат по-високи нива на потребление в средната и по-късната възраст. Понастоящем те имат най-голям въглероден отпечатък от всички останали възрастови групи.

ПРИЛОЖИМОСТ

По-добро ангажиране на по-възрастните хора по въпросите, свързани с изменението на климата, и по въпросите на околната среда като цяло.

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.