Възприемането на рециклирането и методите за изхвърляне на отпадъци от възрастното население в град Загреб

Автор: Vanna Vandekar

2019

КРАТКО РЕЗЮМЕ

Това проучване се занимава с начините на управление на отпадъците и възприемането на рециклирането от възрастното население в град Загреб, както и с проблемите, които се срещат при изхвърлянето на отпадъци. Резултатите показват, че възрастните хора се интересуват от рециклиране и често рециклират.

Проблемите, с които се сблъскват, са рядкото изхвърляне на отпадъци и изхвърлянето на контейнерите за отпадъци, както и небрежността на други граждани при изхвърлянето на отпадъци.

Въпреки че повечето участници не се информират за рециклирането, те са съгласни, че по-възрастното население трябва да получава информация за рециклирането чрез листовки, видеоклипове или предавания, както и различни семинари и лекции в пенсионерските сдружения, тъй като често не са сигурни къде да изхвърлят дадена опаковка.

ПРИЛОЖИМОСТ

Значението на обучението на възрастното население за рециклирането, какви са пречките, с които се сблъскват при получаването на информация и нейното практическо приложение, как могат да бъдат целева група на образователно-информационни програми за идеята за рециклиране и интелигентно управление на отпадъците

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.